EKSA

GARIS PANDUAN EKSA

Garis Panduan EKSA BTPN PERAK ini disediakan untuk memberi panduan kepada warganya dalam pengurusan persekitaran kerja yang bersih, kemas dan tersusun serta selamat. Melalui EKSA, warga BTPN PERAK dapat membina disiplin dan etika kerja yang baik bagi menghasilkan prestasi kerja yang berkualiti. Amalan EKSA juga menggalakan semangat kerja berpasukan, tolong-menolong serta meningkatkan kualiti dan produktiviti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Sehubungan itu, amalan EKSA dapat meningkatkan imej korporat BTPN PERAK. Oleh itu, diharapkan panduan ini akan dapat membantu warga BTPN PERAK melaksanakan pengurusan persekitaran yang berkualiti melalui EKSA dan membudayakannya secara berterusan sehingga menjadi satu amalan. Buku panduan ini akan sentiasa dikemaskini mengikut keperluan semasa pelaksanaan amalan EKSA jabatan. Panduan ini boleh diakses secara maya melalui laman sesawang http://btpnperak.moe.gov.my/v5/ sebagai usaha BTPN PERAK untuk menyokong langkah-langkah penjimatan dan amalan Go Green.

1. SUDUT EKSA

a) Sudut EKSA setiap zon perlu mengandungi perkara-perkara berikut:

1. Nama Zon
2. Polisi, Objektif, Visi & Misi EKSA
3. Carta Perbatuan (catatan: peringkat zon sahaja)
4. Pelan Lantai (catatan: peringkat zon sahaja)
5. Carta Jawatankuasa Induk (catatan: peringkat JK Induk sahaja)
6. Carta Jawatankuasa Zon (catatan: peringkat zon sahaja)
7. Rekod aktiviti (catatan: Pamerkan gambar sebelum dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti EKSA di zon tersebut serta lengkap bertarikh).
8. Logo EKSA KPM
9. Slogan EKSA KPM
10. Informasi berkaitan EKSA (catatan: untuk tujuan promosi. Informasi yang dipamer melibatkan makluman / gambar bagi aktiviti seperti gotong-royong, anugerah / penghargaan dan slot Buletin EKSA).
11. Kaedah penyaluran penyampaian adalah secara fizikal dengan menggunakan ruang pejabat (seperti dinding / papan kenyataan) atau secara maya.
12. Tarikh kemaskini Sudut EKSA perlu dipamerkan.

4. BILIK MESYUARAT / SEMINAR

1. Bilik Mesyuarat / Bilik Perbincangan berada dalam keadaan berikut:
a) Lantai bersih, tidak berdebu dan tiada kekotoran.
b) Kerusi dan meja tersusun kemas dan teratur.
c) Peralatan / kemudahan dalam keadaan sempurna dan boleh digunakan
dengan baik.
d) Peralatan / kemudahan sentiasa bersih, tidak berhabuk dan disusun kemas ketika
tidak digunakan.
e) Peralatan mempunyai sistem inventori dan penyelenggaraan.
2. Maklumat berkaitan mesyuarat dipamerkan di pintu masuk bilik mesyuarat. Contoh:
Penggunaan papan tanda (slot in board).
3. Hiasan berbentuk korporat bertujuan menaikkan suasana bilik boleh disediakan.
4. White board (papan putih) hendaklah dibersihkan sebaik sahaja selepas sesuatu
mesyuarat / seminar selesai dijalankan.
5. Pemadam white board dan marker pen diletakkan di tempat yang disediakan.
6. Jam dinding yang digunakan menepati waktu SIRIM Malaysia dan diletak di tempat
yang sesuai.
7. Barang-barang elektronik seperti LCD Projektor, mikrofon dan power supply ditutup
sebelum meninggalkan bilik mesyuarat.
8. Hidangan makanan berat (contoh: makanan berkuah) di bilik mesyuarat / bilik
bincang sebolehnya, hendaklah dielakkan.
9. Pelan kebakaran dipamerkan dengan jelas.
10. Alat pemadam api mencukupi dan mudah dicapai.
11. Etika penggunaan bilik mesyuarat perlu disediakan dan diletakkan di lokasi yang
bersesuaian.
12. Nama dan nombor untuk dihubungi bagi Pegawai bertanggungjawab (Person
Incharge / PIC) dipamerkan di sudut yang yang sesuai dan jelas dilihat.
13. Poster / notis Go Green dipamerkan.
14. Notis penjimatan elektrik / air dipamerkan di sudut yang sesuai
15. Pelan suis disediakan berhampiran suis dan dilabelkan.

7. RUMAH WARDEN ASRAMA

1. Persekitaran luar rumah adalah bersih dan tidak semak.

10. PARKIR

1. Papan Tanda Parkir / Papan Tanda Arah / Petunjuk adalah diletakkan di tempat yang
sesuai dan mudah dilihat.
2. Petak parkir jelas kelihatan.
3. Tempat parkir adalah selamat dan bersih.
4. Kenderaan diparkir secara mengundur dan ditempat yang telah dikhaskan kecuali
bagi petak parkir B dan C.
5. Hanya kenderaan Orang Kurang Upaya (OKU) dibenarkan diletakkan di Petak Parkir
OKU.
6. Tiada kenderaan dibenarkan parkir di tempat menaik dan menurunkan penumpang.
7. Kenderaan Tetamu VIP perlu diparkir di petak yang disediakan.
8. Notis ‘KESELAMATAN KENDERAAN ADALAH TANGGUNGJAWAB SENDIRI’.
9. Pelawat dikehendaki meletakkan kenderaan di tempat yang disediakan.

13. TANDAS

13. TANDAS
1. Peralatan / kemudahan yang disediakan berkeadaan baik, bersih dan sedia
digunakan.
2. Nama dan nombor untuk dihubungi bagi Pegawai bertanggungjawab (Person
Incharge / PIC) dipamerkan di sudut yang yang sesuai dan jelas dilihat.
3. Paip air dan sinki boleh digunakan. Sinki berkeadaan bersih setiap masa.
4. Lantai sentiasa kering dan bersih.
5. Notis penjimatan elektrik, air dan Go Green dipamerkan di sudut yang sesuai
6. Bakul sampah disediakan dan diletakkan di tempat yang sesuai.

16. PONDOK PENGAWAL

1. Persekitaran luar bilik adalah bersih dan tidak semak.
2. Notis penjimatan elektrik dipamerkan di sudut yang sesuai
3. Pelan suis disediakan berhampiran suis dan dilabelkan.
4. Perabot dan peralatan disusun dengan kemas dan bersih.
5. Papan tanda SILA LAPOR DIRI DI PONDOK PENGAWAL dipamerkan.
6. Kotak kunci dilabel dengan kod yang bersesuaian.
7. Tetamu tidak dibenarkan memasuki bilik pengawal.
8. Jam dinding yang digunakan menepati waktu SIRIM Malaysia dan diletak di tempat
yang sesuai (sekiranya ada).
9. Tandas adalah bersih.

KAUNTER
1. Persekitaran kaunter sentiasa dilap supaya tidak berdebu, bersih dan disusun supaya kelihatan kemas. 2. Kaunter utama mempunyai sistem maklumbalas pelanggan, direktori pelanggan, borang/brosur berkaitan dan bahan bacaan untuk pelanggan. 3. Tanda arah, petunjuk dan peringatan perlu diletakkan di tempat yang strategik serta mudah dilihat. 4. Peralatan pejabat dan kemudahan yang disediakan perlu sentiasa berkeadaan baik dan boleh digunakan dengan selamat. 5. Maklumat korporat boleh dipamerkan tetapi tidak keterlaluan dari segi kuantiti dan sentiasa dikemaskini (contoh: carta organisasi, piagam pelanggan, pemberitahuan atau arahan yang perlu disampaikan kepada pelanggan). 6. Sofa atau kerusi yang disediakan di ruang menunggu adalah tersusun dan bersih. 7. Tong sampah disediakan, lantai selamat dan tidak licin, tiada kekotoran atau sampah-sarap serta lantai tidak berlubang / pecah atau rosak. 8. Pelan kebakaran dipamerkan dengan jelas. 9. Pencahayaan adalah mencukupi. 10. Ruang menunggu perlu mempamerkan suasana / imej korporat. 11. Nama dan nombor untuk dihubungi bagi Pegawai bertanggungjawab (Person Incharge / PIC) dipamerkan di sudut yang yang sesuai dan jelas dilihat. 12. Notis penjimatan elektrik / air dipamerkan di sudut yang sesuai 13. Pelan suis disediakan berhampiran suis dan dilabelkan.
5. ASRAMA

1. Kemudahan tanda arah / maklumat keterangan dan petunjuk disediakan dan mudah
dilihat.
2. Pelan kebakaran dipamerkan dengan jelas.
3. Alat pemadam api mencukupi dan mudah dicapai.
4. Etika penggunaan perlu disediakan dan diletakkan di lokasi yang bersesuaian.
5. Nama dan nombor untuk dihubungi bagi Pegawai bertanggungjawab (Person
Incharge / PIC) dipamerkan di sudut yang yang sesuai dan jelas dilihat.
6. Poster / notis Go Green dipamerkan di sudut yang sesuai.
7. Notis penjimatan elektrik dan air dipamerkan di sudut yang sesuai.
8. Pelan suis disediakan berhampiran suis dan dilabelkan.
9. Persekitaran luar dan dalam adalah bersih dan kemas.

8. BILIK PEMANDU

1. Persekitaran luar bilik adalah bersih dan tidak semak.
2. Notis penjimatan elektrik dipamerkan di sudut yang sesuai
3. Pelan suis disediakan berhampiran suis dan dilabelkan.
4. Perabot dan peralatan disusun dengan kemas dan bersih.
5. Jam dinding yang digunakan menepati waktu SIRIM Malaysia dan diletak di tempat
yang sesuai (sekiranya ada).

11. FOYER

1. Peralatan/kemudahan yang disediakan berkeadaan baik, bersih dan sedia
digunakan.
2. Nama dan nombor untuk dihubungi bagi Pegawai bertanggungjawab (Person
Incharge / PIC) dipamerkan di sudut yang yang sesuai dan jelas dilihat.
3. Maklumat pada Papan Maklumat sentiasa dikemaskini.

14. STOR (jika berkenaan)

1. Nama dan nombor untuk dihubungi bagi Pegawai bertanggungjawab (Person
Incharge / PIC) dipamerkan di sudut yang yang sesuai dan jelas dilihat.
2. Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2009:
i. Pintu stor hendaklah mempunyai perkara-perkara seperti berikut :
ii. Pelan lantai stor yang mudah dilihat dengan jelas dan difahami
iii.Borang permohonan stok
iv. Tanda amaran DILARANG MASUK dipamerkan dengan jelas
3. Stor sentiasa dalam keadaan bersih, tidak berdebu dan tersusun kemas.
4. Terdapat tanda / label /abjad bersesuaian bagi tiap-tiap bahan / komponen
barangan (mengikut Tatacara Pengurusan Stor).
5. Sistem rekod inventori disediakan adalah jelas dan teratur untuk memudahkan
barang tersebut diambil / dicapai / dicari.
6. Tidak terdapat sampah/sisa/bahan yang tidak diperlukan, berada di dalam stor.
7. Peralatan sokongan pengurusan stor dalam keadaan baik dan berfungsi (contoh:
tangga dan troli).
8. Daya kreativiti boleh digunakan (tertakluk kepada peraturan dan garis panduan)
dalam pengurusan, penjagaan dan penyelenggaraan stor tetapi mengekalkan
unsur korporat.
9. Tanda arah, petunjuk dan peringatan perlu diletakkan di tempat yang strategik serta
mudah dilihat oleh orang ramai.
10. Etika penggunaan dan peraturan pengambilan barang dari stor perlu ada, dipatuhi
dan dipaparkan kepada warga kerja.
11. Barang-barang disusun dengan teratur supaya tidak menghalang kerja-kerja
pemunggahan dan laluan kakitangan stor.
12. Barang-barang disusun mengikut pengeluaran secara Luput Dulu Keluar Dulu / First
Expiry First Out (LDKD/FEFO) bagi barang yang mempunyai tarikh luput. Manakala
bagi barang yang tiada tarikh luput atau barang-barang dengan tarikh luput yang
sama aturan Masuk Dulu Keluar Dulu/First In First Out (MDKD/FIFO) digunakan.
13. Penggunaan ruang stor hendaklah mengikut jenis dan ruang yang ada.
14. Setiap kumpulan barang ditanda menggunakan abjad-abjad atau nombor atau
kedua-duanya sekali.
15. Setiap para melintang diberikan satu huruf dan setiap jalur kotak diberikan satu
nombor (contoh: botol liquid paper terletak di Seksyen B, rak Nombor 2, para B dan
kotak nombor 2. Oleh itu, lokasi botol liquid paper ialah di B-2B2).
16. Stok yang asalnya berada di dalam bekas, kotak, tin, peti dan sebagainya
hendaklah kekal penyimpanannya dan hendaklah dilabel untuk mudah dilihat.
17. Setiap bekas hendaklah mengandungi satu jenis stok barang yang sama.
18. Bagi barang-barang yang tercerai hendaklah diletakkan di dalam bekas yang
berukuran bersesuaian dan tidak boleh dibungkus tetapi hendaklah disusun dengan
kemas.
19. Pastikan bahan-bahan yang rosak tidak bercampur dengan bahan yang masih
boleh digunakan.
20. Barang-barang berharga dan menarik hendaklah disimpan di tempat yang selamat
(berkunci) dan dikawal oleh pegawai yang bertanggungjawab.
21. Pengeluaran barang dibuat sendiri oleh pegawai-pegawai yang diberi kuasa
(pemesan / pegawai stor) dengan menggunakan Borang Kew.PS-10 (stor utama)
atau Kew.PS-11 (Stor Unit / Bahagian).
22. Kad petak (bin card) mestilah berada bersama-sama dengan barang.
23. Penanda aras minima disediakan bagi semua barang di dalam stor.
24. Alat pemadam api mencukupi dan mudah dicapai.
25. Pelan kebakaran dipamerkan dengan jelas.
26. Pencahayaan adalah mencukupi.
27. Ekzos fan/blower berfungsi dengan baik.
28. Sinki berkeadaan bersih setiap masa.
29. Tanda amaran seperti DILARANG MEROKOK dan MUDAH TERBAKAR dipamerkan
dengan jelas.

17. MAKMAL KOMPUTER

1. Komputer dilabel dan Pelan lantai dipaparkan dengan jelas dan mudah difahami.
2. Persekitaran makmal bersih, kemas dan selamat.
3. Semua peralatan ICT berada dalam keadaan baik, tersusun dan boleh digunakan.
4. Tatacara penggunaan peralatan dipaparkan.
5. Pelan kecemasan disediakan.
6. Etika penggunaan komputer disediakan.
7. Go Green dipamerkan.

19. PADANG DAN GELANGGANG

1. Kawasan padang bersih dan rumput tidak panjang.
2. Gelanggang adalah bersih dan selamat untuk digunakan.

3. RUANG KERJA/BILIK PEGAWAI

1. Dinding / Partition bersih dari kekotoran dan dalam keadaan baik.
2. Hiasan yang disediakan adalah bersesuaian dan mempamerkan imej korporat.
3. Tanda nama dan jawatan perlu dipamerkan di ruang tempat kerja
4. Segala dokumen yang dipamerkan hendaklah tersusun kemas dan teratur.
5. Satu sudut mini di partition atau bilik pegawai dibenarkan untuk hiasan peribadi.
6. Ruangan pantri di partition atau bilik pegawai tidak dibenarkan.
7. Status pergerakan pegawai dipamerkan di hadapan partition / hadapan bilik
pegawai.
8. Senarai aset alih kerajaan (Kew-PA 7) dipaparkan di partition / bilik pegawai.

6. PUSAT SUMBER / PERPUSTAKAAN

1. Perpustakaan / Pusat Sumber sentiasa berkeadaan bersih dan kemas.
2. Buku disusun dengan teratur dan mudah untuk dicapai / dicari seperti susunan rak /
tanda arah / label / abjad.
3. Peralatan / kemudahan yang disediakan berkeadaan baik, bersih dan sedia
digunakan.
4. Jam dinding yang digunakan menepati waktu SIRIM Malaysia dan diletak di tempat
yang sesuai.
5. Kemudahan tanda arah / maklumat keterangan dan petunjuk disediakan dan mudah
dilihat.
6. Pelan kebakaran dipamerkan dengan jelas.
7. Alat pemadam api mencukupi dan mudah dicapai.
8. Etika penggunaan perlu disediakan dan diletakkan di lokasi yang bersesuaian.
9. Nama dan nombor untuk dihubungi bagi Pegawai bertanggungjawab (Person
Incharge / PIC) dipamerkan di sudut yang yang sesuai dan jelas dilihat.
10. Poster / notis Go Green dipamerkan.
11. Notis penjimatan elektrik dipamerkan di sudut yang sesuai
12. Pelan suis disediakan berhampiran suis dan dilabelkan.

9. KAFETERIA / DEWAN MAKAN

1. Persekitaran luar dan dalam kafeteria / dewan makan adalah bersih.
2. Notis penjimatan elektrik dan air dipamerkan di sudut yang sesuai
3. Pelan suis disediakan berhampiran suis dan dilabelkan.
4. Paip air dan sinki boleh digunakan. Sinki berkeadaan bersih setiap masa.
5. Perabot dan peralatan disusun dengan kemas serta bersih.
6. Kaunter jualan adalah bersih serta kemas.
7. Ruang masakan dan penyediaan makanan bersih serta kemas.
8. Nama dan nombor untuk dihubungi bagi Pegawai bertanggungjawab (Person Incharge / PIC) dipamerkan di sudut yang yang      sesuai dan jelas dilihat.
9. Alat pemadam api mencukupi dan mudah dicapai.
10. Pelan kebakaran dipamerkan dengan jelas.
11. Jam dinding yang digunakan menepati waktu SIRIM Malaysia dan diletak di tempat yang sesuai (sekiranya ada).

12. PANTRY

1. Nama dan nombor untuk dihubungi bagi Pegawai bertanggungjawab (Person Incharge / PIC) dipamerkan di sudut yang yang        sesuai dan jelas dilihat.
2. Paip air dan sinki boleh digunakan. Sinki berkeadaan bersih setiap masa.
3. Perabot dan peralatan, disusun dengan kemas dan bersih.
4. Kabinet peralatan dilabel mengikut bahan bagi memudahkan pencarian.
5. Lantai sentiasa kering dan bersih.
6. Tiada sisa makanan ditinggalkan selepas waktu pejabat bagi mengelakkan kehadiran
tikus dan lipas.
7. Susun atur di dalam peti sejuk adalah sentiasa kemas dan bersih.
8. Semua kemudahan peralatan elektrik adalah bersih dan boleh digunakan.
9. Notis penjimatan elektrik dan air dipamerkan di sudut yang sesuai.

15. SURAU

1. Semua peralatan/kemudahan (contoh: kemudahan tempat berwuduk) perlu
berada dalam keadaan sempurna dan boleh digunakan dengan baik.
2. Lantai tidak berdebu, tidak basah dan sentiasa bersih untuk keselesaan ramai.
3. Telekung, kain pelekat dan sejadah hendaklah disusun, dilipat atau digantung
dengan kemas.
4. Pintu masuk hendaklah dilabelkan dengan perkataan Surau/Bilik Solat.
5. Almari/kabinet/rak/penyidai adalah dibenarkan mengikut keperluan.
6. Buku-buku bacaan agama hendaklah disusun kemas di dalam almari / kabinet / rak
yang disediakan.
7. Penanda arah kiblat hendaklah ditandakan di siling surau / bilik solat dengan jelas.
8. Selipar / kasut hendaklah tersusun rapi.
9. Jadual waktu solat dipamerkan di ruang yang disediakan.
10. Cermin muka disediakan untuk kemudahan orang ramai.
11. Nama dan nombor untuk dihubungi bagi Pegawai bertanggungjawab (Person
Incharge / PIC) dipamerkan di sudut yang yang sesuai dan jelas dilihat.
12. Jam dinding disediakan mengikut wakti SIRIM Malaysia untuk panduan.
13. Sekiranya ada kemudahan/peralatan di dalam surau / bilik solat, sistem inventori dan
penyelenggaraan perlu dibuat.
14. Notis penjimatan elektrik dan air dipamerkan di sudut yang sesuai
15. Pelan suis disediakan berhampiran suis dan dilabelkan.
16. Paip air berkeadaan boleh digunakan untuk berwudhuk. Air boleh boleh disalir keluar
dan tidak bertakung.
17. Pelan kebakaran dipamerkan dengan jelas.

18. RUANG KERJA TERPERINGKAT

(Ruang kerja terperingkat ini merangkumi Bilik Server dan Bilik Fail)/(Kawasan Kerja Larangan).
1. Kawasan bilik ini perlu sentiasa kemas, tersusun, bersih, tidak berdebu dan selesa.
2. Sistem pengurusan ruang kerja terperingkat perlu diamalkan dengan memenuhi ciriciri
keselamatan pengguna (tatacara yang ditetapkan dalam peraturan
keselamatan).
3. Nama pegawai dan nombor

20. UMUM

20.1 KOMPUTER
1. Komputer serta peralatan IT yang berkaitan hendaklah sentiasa tidak berhabuk dan
sedia untuk diguna.
2. Komputer disusun mengikut kesesuaian pegawai dan mematuhi ciri-ciri
keselamatan. Contohnya, skrin monitor tidak dapat dilihat secara terus atau
membelakangkan pintu masuk.
3. Pastikan komputer ditutup sebelum pulang (shut down).
4. Printer dan scanner haruslah tidak berhabuk dan boleh digunakan.
5. Wallpaper yang digunakan mengandungi polisi dan objektif EKSA BTPN Perak.
Jumlah fail/icon tidak lebih dari 10 pada desktop.
6. Screensaver memaparkan Logo EKSA BTPN Perak. Screensaver aktif selepas 5 minit
komputer tidak digunakan.
20.2 SILING
1. Siling berada dalam keadaan yang bersih dan baik.
2. Label dan penunjuk arah yang bersesuaian disediakan.
3. Sekiranya berlaku kerosakan, inisiatif/tindakan proaktif untuk pembaikan segera
perlu diambil.
20.3 Dinding/Partition Pegawai/Bilik Pegawai/Bilik Khas
1. Dinding bersih dari kekotoran dan dalam keadaan baik.
2. Hiasan yang disediakan adalah bersesuaian dan mempamerkan imej korporat.
4. Tanda nama dan jawatan perlu dipamerkan di ruang tempat kerja masing-masing
termasuk bilik pegawai.
5. Segala dokumen yang dipamerkan hendaklah tersusun kemas dan teratur.
6. Satu sudut mini di partition atau bilik pegawai dibenarkan untuk hiasan peribadi.
7. Ruangan pantri di partition atau bilik pegawai tidak dibenarkan.
8. Status pergerakan pegawai (sekiranya perlu) dipamerkan di hadapan di partition
atau bilik pegawai.
9. Senarai aset alih kerajaan (Kew-PA 7) dipaparkan di partition/bilik pegawai/bilik
khas.
20.4 PAPAN TANDA JABATAN/PAPAN TANDA ARAH/PETUNJUK/ LABEL PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
1. Diletakkan di lokasi penting seperti bilik admin, bilik ketua jabatan, tandas, pintu
keluar dan bilik mesyuarat.
2. Berada dalam keadaan baik, tidak berdebu dan sentiasa bersih.
3. Saiz yang sesuai dan senang difahami.
4. Mudah dilihat dan kedudukannya strategik.
5. Berkonsepkan imej korporat Jabatan.
20.5 MEDIA/BAHAN PAMERAN
1. Bahan media atau bahan pameran yang dipamerkan di papan notis atau papan
kenyataan di seluruh unit berada dalam keadaan baik, tidak berdebu, bersih dan
perlu sentiasa dikemaskini mengikut keadaan semasa.
2. Bahan media/bahan pameran berimej korporat, kemas dan teratur.
3. Penghasilan bahan pameran yang kreatif adalah digalakkan supaya dapat
menarik perhatian pelanggan.
20.6 KAWASAN PERSEKITARAN
1. Lampu jalan berfungsi dan berkeadaan baik.
2. Jalan di kawasan persekitaran pejabat berkeadaan baik dan tidak
berlubang/rosak.
3. Tanaman/pokok dijaga rapi dan tiada pokok rosak/mati di sekitar kawasan.
4. Tong/bakul sampah yang disediakan bersesuaian dan mencukupi.
5. Kawasan/tong pengumpulan sampah diuruskan dengan baik.
6. Pili bomba tidak dihalang dan dalam keadaan baik.

LATAR BELAKANG EKSA BTPN PERAK

EKSA telah diperkenalkan mulai Januari 2014 sebagai inisiatif penjanamaan semula Amalan EKSA Sektor Awam dengan mengambil kira keperluan bagi mengetengahkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan kondusif supaya lebih relevan kepada jabatan/agensi sektor awam di Malaysia. EKSA atau Ekosistem Kondusif Sektor Awam adalah satu program yang menggalakkan jabatan/agensi sektor awam agar lebih kreatif dan inovatif dalam usaha mewujudkan persekiran kerja yang sesuai dan mampu meningkatkan produktiviti serta kualiti penyampaian perkhidmatan. Komponen utama dalam pelaksnaan EKSA masih berteraskan Amalan 5S yang ditambah baik disamping penambahan beberapa elemen baharu. EKSA bukan bertujuan menggantikan konsep 5S sebaliknya menambah baik elemen 5S dengan menyokong kepada pewujudan persekitaran kerja yang lebih kondusif iaitu;
- Imej Koperat,
- Kreativiti dan Inovasi
- Amalan Hijau
- Persekitan Kondusif dan Kepelbagaian Agensi.
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak (BTPN Perak) tidak mahu rasa tertinggal untuk mengwujudkan program EKSA. Mulai 2013 BTPN Perak telah memulakan program 5S kemudiannya EKSA ke arah penambahbaikan dari program 5S. Program ini bergerak agak perlahan sehinggalah pada bulan Ogos 2016, BTPN Perak telah memulakan EKSA. Usaha ini dicetuskan oleh En Moktar bin Wahid, Ketua Penolong Pengarah BTPN Perak dalam Mesyuarat Pengurusan 2016. Beliau ingin melihat BTPN Perak bergerak seiring dengan organisasi lain yang telah mewujudkan Program EKSA.

Perasmian Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) BTPN Perak

Penyerahan Draf EKSA oleh Tn.HJ.Isa bin Mohd.Amin,
Pengerusi Ekosistem Kondusif Sektor Awam kepada Ketua Penolong Pengarah BTPN Perak
sebagai tanda simbolik menandakan secara rasminya pelaksanaan EKSA di premis BTPN Perak.

 

 

LOGO

Justifikasi Logo :

Bentuk bulat bermotif alat kerja teknikal dipilih bagi menggambarkan semangat kerjasama dalam menghasilkan output yang lebih kreatif dan berinovasi dalam melaksanakan EKSA.

Empat figuratif yang membentuk bulatan mewakili empat peringkat yang perlu dilengkapkan bagi memastikan kejayaan pelaksanaan EKSA di BTPN Perak.

Warna-warna yang dipilih terdiri dari warna Biru, Merah, Kuning dan Putih yang juga warna Jalur Gemilang dengan tambahan warna hijau bagi mewakili konsep ‘go green’dalam pelaksanaan EKSA BTPN PERAK.

 

 

DASAR EKSA BTPN PERAK

BTPN PERAK komited dalam melaksanakan EKSA secara berterusan melalui budaya kerja berpasukan dan berdisiplin dengan mengutamakan persekitaran kerja yang bersih, selesa dan teratur dengan penerapan amalan hijau

VISI
Penyampaian perkhidmatan yang cemerlang melalui persekitaran kerja yang kondusif.

MISI
• Mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan ceria untuk keselesaan warga dan pelanggan.
• Meningkatkan disiplin kerja yang cemerlang dan berterusan di kalangan warga BTPN Perak.

OBJEKTIF EKSA BTPN PERAK
• Meningkatkan imej korporat.
• Menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi.
• Menggalakkan aktiviti pembudayaan Amalan Hijau.
• Mewujudkan persekitaran yang kondusif.
• Meningkatkan motivasi dan disiplin.
• Memupuk semangat berpasukan.
• Memupuk sikap bertanggungjawab.
• Amalan penambahbaikan berterusan.

SLOGAN
“Persekitaran Kondusif Pemacu Transformasi”

 

Jawatankuasa Induk EKSA BTPN Perak

Penasihat
En. Moktar bin Wahid
Ketua Penolong Pengarah, BTPN Perak

Pengerusi
Tn. Hj. Md. Isa bin Md. Amin

Timbalan Pengerusi
En. Sharuddin bin Yusof

Fasilitator
Cik Multazimah binti Rafie

Setiausaha
En. Rosle bin Mohd Ismail

Penolong Setiausaha
Pn. Maizatul Safina binti Zainuddin

Jawatankuasa Latihan
En. Noor Azman Shah bin Mohd Yussof

Jawatankuasa Promosi
Tn. Hj. Ibrahim Astar bin Mohamed

Jawatankuasa Audit
En. Ahmad Fuat bin Hj. Shuib

Ketua Zon A
En.Noor Azman Shah bin Mohd Yussof

Ketua Zon B
En. Abdul Raauf bin Dimin

Ketua Zon C
En. Megat Mohd Ridzuan bin Megat Noh

Ketua Zon D
En.Mohd Noor Beg b Abd Ghani

Ketua Zon E
Tn.Hj Ibrahim Astar bin Mohamed

Ketua Zon F
En. Sharuddin bin Yusof

Ketua Zon G
Pn. Azatus Sakhis binti Shakir Maskor

Ketua Zon H
Pn. Norsihar binti Mohd Nor

 

 

 

Aktiviti-Aktiviti Telah Dilaksanakan

BIL TAJUK/PERKARA/PROGRAM TARIKH
 1 Ceramah Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Eksa) Bagi Pegawai Dan Kakitangan BTPN Dan Pegawai Teknologi Pendidikan PKG 25.11.2016
2 Gotong Royong Membersihkan Ruang Kerja Bagi Maksud Pelaksanaan EKSA 27 - 30.12.2016
3 Mesyuarat Jawatankuasa Induk EKSA Bil 1/2017 13.01.2017
4 Gotong Royong Perdana Bagi Maksud Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) 03.02.2017
5 Mesyuarat Jawatankuasa Induk EKSA Bil 2/2017 06.03.2017
6 Bengkel Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Bagi Pegawai Dan Kakitangan BTPN Perak 10.03.2017
7 Mesyuarat Jawatankuasa Zon EKSA Bil 1/2017 10.03.2017
8 Lawatan Penanda Aras Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Di Institut Kemahiran Belia Negara Seri Iskandar 15.03.2017
9 Bengkel Audit Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Bagi Pegawai Dan Kakitangan BTPN Perak 19.05.2017
10 Mesyuarat Jawatankuasa Audit EKSA Bil.1/2017 18.07.2017
11 Mesyuarat Jawatankuasa Audit EKSA Bil.2/2017 18.07.2017
12 Lantikan Juruaudit Dalaman EKSA BTPN Perak 19.07.2017
13 Bengkel Pemurnian Instrumen dan Semakan Semula Garis Panduan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) 21.07.2017
14 Pra-Audit EKSA BTPN Perak 26.07.2017
15 Taklimat Pelaporan Dapatan Pra-Audit EKSA BTPN Perak 27.07.2017
16 Gotong Royong Membersihkan Kafeteria Salera Bestari BTPN Perak 11.8.2017
17 Taklimat Pengungsian Bangunan  
18 Simulasi Pengungsian Bangunan 15.8.2017
19 Pengungsian Bangunan 21.8.2017
20 Bengkel Penghasilan Sudut Eksa Menggunakan Tapak Portal BTPN 12.9.2017
21 Audit EKSA BTPN Perak Bil. 1/2017 04.10.2017
22 Taklimat Pelaporan Dapatan Audit EKSA BTPN Perak Bil. 1/2017 05.10.2017